PRIVACYBELEID OTUS LEGAL

OTUS legal is ervan overtuigd dat de veiligheid van uw privacy en uw persoonsgegevens essentieel is en hecht dan ook veel belang aan de bescherming hiervan. Wij zorgen er altijd al voor dat persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande beleid wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens OTUS legal verwerkt.


WELKE PERSOONSGEGEVENS?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wordt als persoonsgegevens aangemerkt. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens van u verwerken:  

– contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres, verblijfadres en telefoonnummer;

– gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;

– persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;

– bijzondere persoonsgegevens zoals uw BSN, gezondheidsinformatie, strafrechtelijke gegevens

– alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens – zowel gewone als bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens zoals uw BSN, gezondheidsinformatie en/of persoonsgegevens van strafrechtelijke aard

– die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de hierna te vermelden doeleinden en de grondslagen op basis waarvan wij dit kunnen verkrijgen.

OTUS legal gebruikt deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door het invoeren van uw gegevens op onze website, het verstrekken van uw visitekaartje aan ons of door het solliciteren bij ons.

Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals een plaatselijke advocaat, wederpartijen, justitiële overheidsinstellingen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.
DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

OTUS legal gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:


* verlening van juridische diensten, waaronder uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;

* advisering, bemiddeling en verwijzing;

* het innen van declaraties;

* om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

* werving en selectie (sollicitaties);

* marketing en communicatie activiteiten;

* evaluatie c.q. verbetering van onze dienstverlening (en/of website).
GRONDSLAGEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

OTUS legal kan uw persoonsgegevens verwerken op basis van één of meer van de volgende juridische grondslagen:

* uw toestemming;

* de uitvoering van een overeenkomst c.q. om u als advocaat bij te kunnen staan en/of juridisch te kunnen adviseren;

* het voldoen aan een wettelijke verplichting;

* in het geval wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk op uw privacy maken
BEWAARTERMIJN

OTUS legal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacy beleid genoemde doeleinden dan wel om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd c.q. vernietigd.
VERWERKERS

OTUS legal kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Met deze bewerkers sluit OTUS legal een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
DELEN MET DERDEN

OTUS legal deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor onze dienstverlening met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Te denken valt hierbij aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van OTUS legal, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.


Voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat kan OTUS legal persoonsgegevens verstrekken aan een derde, zoals een toezichthouder of een andere (hiertoe bevoegde) overheidsinstantie. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar dergelijke derden geschiedt uitsluitend voor de in dit Privacy beleid genoemde doeleinden en op basis van de in dit Privacy beleid vermelde grondslagen.


Door OTUS legal ingeschakelde derden, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende (AVG) wet- en regelgeving. Te denken valt hierbij aan een accountant, notaris en/of een ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport ingeschakelde derde. Met derden die namens en in opdracht van OTUS legal persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.
WEBSITE: COOKIES & SOCIAL MEDIA

OTUS legal maakt gebruik van cookies en hyperlinks op haar website: www.otuslegal.nl .

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Voor zover OTUS legal met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelt verwerkt zij die conform dit privacy statement.

Op de website van OTUS legal worden twee soorten cookies gebruikt.


* functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en OTUS legal gebruikt deze cookies om het navigeren op de site mogelijk te maken en uw specifieke gebruiksvoorkeuren op te slaan. Dit doet OTUS legal om uw gebruik van de website te optimaliseren voor u.
U kunt het gebruik van cookies blokkeren door bij de cookiemelding van de website van OTUS legal deze cookies niet toe te staan dan en/of door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

* analytische cookies: Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers de website gebruiken. Met deze informatie kan het gebruik van de website van OTUS legal geanalyseerd worden en  kunnen statistieken worden gegenereerd.
Dit om de website te kunnen verbeteren.
OTUS legal maakt hiervoor gebruik van de dienst Google Analytics. Op basis van de met deze cookies  verzamelde gegevens worden anonieme rapporten opgesteld met betrekking van onze website.
OTUS legal heeft deze Google Analytics cookies op ‘privacy vriendelijk’ ingesteld. Google  biedt de mogelijkheid om u af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier om van deze optie gebruik te maken. Meer (algemene) informatie over hoe Google Analytics cookies gebruikt kunt u hier vinden.


Onze website bevat ook hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. OTUS legal houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derden gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen dat normaalgesproken te vinden is op hun eigen website.
BEVEILIGING

OTUS legal hecht veel waarde aan uw privacy en daarmee ook aan een goede beveiliging van persoonsgegevens. Daarom heeft OTUS legal passende technische en organisatorische maatregelen genomen uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Alle informatie wordt door OTUS legal zeer vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.
UW RECHTEN

Op basis van de wet heeft iedereen een aantal rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens en de verwerking daarvan. U beschikt in dit kader over de volgende rechten:


* Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die OTUS legal van u verzameld heeft. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij bevoegd zijn om, vanwege bijvoorbeeld professioneel verschoningsrecht, niet te voldoen aan uw verzoek om kopieën van persoonsgegevens te verstrekken;

* Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

* Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn om uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;

* Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook hierbij geldt dat er omstandigheden kunnen zijn waardoor wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen;

* Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke;

* Het recht om bezwaart te maken tegen profilering;

* Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

* Het recht om de door u eerder gegeven toestemming in te trekken. Ook in dit geval kunnen er zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Om er zeker van te zijn dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. OTUS legal neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
WIJZIGINGEN

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij van u vragen en/of de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of verwerken. Ook kan de regelgeving wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van OTUS legal gepubliceerd. Wij raden u daarom dan ook aan om onze website regelmatig te raadplegen.
CONTACT

Voor nadere vragen, verzoeken of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met OTUS legal.

Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

OTUS legal